วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมครั้งที่ 3 การบ้านวันที่ 18

1.ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ    4 ประเภท ได้แก่
                        1. สื่อโสตทัศน์
                        2. สื่อมวลชน
                        3. สื่ออิเล็กทอนิกส์ โทรคมนาคม รวมคอมพิววเตอร์
                        4. สื่อที่เป็นแหล่งวิทยาการ 

 2. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามลักษณะทั่วไปได้กี่ประเภท อะไรบ้าง จงหาภาพมาประกอบ
ตอบ     3 ประเภท ได้แก่
                        1. สื่อสารประเภทใช้เครื่องฉาย (
Projected aids)
                        2. สื่อสารประเภทไม่ใช้เครื่องฉาย (
Nomprojected aids)
                        3. สื่อสารประเภทเครื่องเสียง (
Audio aids)
3. ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษาที่แบ่งตามประสบการณ์ เป็นของนักการศึกษาท่านใด และมีการจัดประสบการณ์จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมโดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ใดไปประสบการณ์ใดจงอธิบาย
ตอบ             เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ได้จัดแบ่งสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงความ  สัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา นำมาสร้างเป็น  (Cone of Experiencess) โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

1) ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น การจับต้อง และการเห็น เป็นต้น
2) ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นการจำลองก็ได้
3) ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร เนื่องจากข้อจำกัดด้วยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เป็นต้น
4) การสาธิต เป็นการแสดงหรือการทำเพื่อประกอบคำอธิบายเพื่อให้เห็นลำดับขั้นตอนของการกระทำนั้น

                5) การศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่​าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น
               6) นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้สาระประโยชน์แก่ผู้ชม โดยการนำประสบการณ์หลายอย่างผสม​ผสานกันมากที่สุด

 7) โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโ​ทรทัศน์การสอนเพื่อให้ข้อมูลควา​มรู้แก่ผู้เรียนหรือผู้ชมที่อยู​่ในห้องเรียนหรืออยู่ทางบ้าน
                 8) ภาพยนตร์ เป็นภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟฟิล์มเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประส​บการณ์ทั้งภาพ และเสียงโดยใช้ประ​สาทตาและหู

 9) การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง วิทยุ รูปภาพ สไลด์ ข้อมูลที่อยู่ในขั้นนี้จะให้ประ​สบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้จะอ​่านหนังสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถเ​ข้าใจเนื้อหาได้
 10) ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายต่าง ๆที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของต่า​งๆ
 11) วัจนสัญลักษณ์ ได้แก่ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด

             การใช้กรวยประสบการณ์ของเดลจะเร​ิ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วน​ร่วมอยู่ในเหตการณ์หรือการกระทำ​จริงเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการ​ณ์ตรงเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเก​ตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้นต่อไปของการได้รับป​ระสบ-การณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ด้​วยการรับประสบการณ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และท้ายที่สุดเป็นการให้ผู้เรีย​นเรียนจากสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสมื​อนตัวแทนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้​น4. การสื่อสารหมายถึงอะไร
ตอบ  กระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่


5. สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในองค์ประกอบใด จงอธิบาย
ตอบ  สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ สื่อ ในองค์ประกอบของการสื่อสาร เพราะ และเทคโนโลยีการศึกษา เป็นตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน


6. จงเขียนแบบจำลองของการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล มาพอเข้าใจ

ตอบ

7. อุปสรรคของการสื่อสารมีอะไรบ้าง
ตอบ              1.คำพูด (Verbalisn) 
              2. ฝันกลางวัน (Day Dreaming)
                     3. ข้ออ้างถึงที่ขัดแย้ง (
Referent Confusion)
                     4. การรับรู้ที่จำกัด (
Limited Perception)
                     5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้ออำนวย (
Physical Discomfort)
                     6. การไม่ยอมรับ
 (Inperception) 

                                                                                                                                                                     8. บทเรียน e-Learning เป็นส่วนใดขององค์ประกอบของการสื่อสาร

ตอบ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อระหว่างบุคคล คือผู้เรียนกับผู้สอน

                                                                                                                                                                       9. ครูบอยกำลังสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Grammar ด้วยวีดิทัศน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากข้อความดังกล่าวให้นิสิตเขียนแบบจำลองการสื่อสารของเดวิดเบอร์โล

ตอบ


                                                                                                                                                                                                                                     10. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ หอประชุมธำรงบัวศรี เป็นการสื่อสารประเภทใด
            ตอบ       การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่